Обява от Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група - Венец-Каолиново"

16:42, 31 яну 17 / Общество 25 166 Topnovini
1
О Б Я В А

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ВЕНЕЦ - КАОЛИНОВО“

На основание Решение № 1 на УС на СНЦ „Местна инициативна група Венец Каолиново” и Заповед № 1 на Председателя на УС на МИГ „Венец – Каолиново”, МИГ „Венец – Каолиново” обявява конкурс по документи и събеседване за изпълнителен директор.

Реф. № ИД-1 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор „Мениджърът” се избира и назначава от Колективният управителен орган на Сдружението – Управителен съвет.

Място на работа: Административен офис на МИГ в село Венец, област Шумен.

Заетост: Осем часов работен ден

Подборът се извършва на два етапа: по документи и събеседване (интервю).

До конкурс се допускат само кандидати, чийто документи са одобрени и отговарят на изискванията.

I.          Изисквания за заемане на длъжността

Висше образование, най-малко степен „бакалавър”; Професионален опит най-малко 5 години; Управленски опит - най-малко 2 години; Опит в реализирането на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани със средства от ЕС или други международни донори;

Наличие на опит по т.4, акто и в реализиране на проекти се посочва в автобиографията на кандидата - описват се проектите, в реализацията на които е участвал, както и неговата позициия;

Добро познаване на спецификата и социално-икономическите условия на територията на общините Венец и Каолиново; Добро познаване на българската и европейската нормативна база в областта на политиката за развитие на селските райони и по-специално добро познаване на „Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.” И Регламент (ЕС) № 130/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) №  1698/2005 на Съвета (OBL 347/487 от 2013 г.); Компютърна грамотност –Windows, MS Office,Internet; Владеенето на английски език  - писмено и говоримо е предимство Да притежава опит и умения за работа и управление на екип; Да има познания за водене на документация, свързана с управление на проекти; Опит в подготовката и работа със стратегически документи, свързани с местното регионално развитие; Да е комуникативен/а, предприемчив/а и дипломатичен/а; Да умее да работи с медиите

II.      Основни длъжностни задължения

Осигурява изпълнението на решенията на Колективния управителен орган;

2.        Изготвя и предлага за приемане от Колективния управителен орган перспективна и годишна програма за работа на Сдружението и годишен проекто­бюджет;

3.        Ръководи административния персонал на Сдружението;

4.        Изпълнява възложените му с договора и/или решения на Колективния управителен орган и решава въпроси в съответствие с Устава на Сдружението;

III.    Необходими документи за участие в конкурса

Писмено заявление / свободен текст; Автобиография ( СV)- европейски фомат; Копие от диплом за завършено образование и други документи, удостоверяващидопълнителни специализации и квалификации; Копие от документи доказващи трудов стаж и професионален опит – трудова и/или осигурителна книжка, договори с възложители и други; Копие от документи, доказващи наличието на управленски опит, включително опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 000 лв ; Референции, ако има такива;

Пояснения

Служителите на МИГ не могат да са членове на Колективния управителен орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния управителен орган на МИГ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон. „Управленски опит“ е опит в управлението на юридическо лице или на ръководна длъжност в администрацията.

Документите се приемат на адрес: село Венец, ул „Кирил и Методий“ № 13 а, в офиса на „МИГ Венец - Каолиново“ и надпис „За процедурата за подбор на изпълнителен директор “, контактна информация за кандидата представящ (изпращащ) документите, както и референтния номер – (Реф. №  ИД-1 ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР).

Краен срок за подаване на документите: 16:00 часа на 10.02.2017г.

За документи, изпратени по пощата важи датата на получаването им на мястото за набиране на документите, а не дата на пощенското клеймо.

Председател на Колективния управителен орган на МИГ:

/Вилдан Галиб/

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.

Най-нови Най-четени Най-коментирани