СБЛЪСЪК: "За" или "Против" изграждането на инсинератор за изгаряне на РДФ-гориво в ТЕЦ-София

10:00, 04 фев 20 / Сблъсък 25 5935 Шрифт:
Антония Иванова

Изграждане в ТЕЦ-София на високоефективна централа за комбинирано производство на електроенергия и топлинна енергия, използваща гориво, получено от обработени битови отпадъци (RDF-гориво), предвижда Столична община. Проектът вече получи зелена светлина от Европейската комисия, която ще отпусне част от средствата за изграждане на инсинератора. Стойността му е 157 милиона евро.

Срещу проекта се обявиха от "Демократична България" (ДБ), които поискаха референдум за проекта. От там обявиха, че разполагат с достатъчно доказателства, че инсинераторът ще влоши още повече състоянието на въздуха в столицата.

По темата потърсихме позициите на Йоана Христова - зам.-кмет на София, и Методи Лалов - председател на групата на "Демократична България" в Столичния общински съвет.

 

                                                                                                                                  

 

Мястото за изгаряне на РДФ-горивото е ТЕЦ-София. Защо е избрано именно то и оправдан ли е този избор?

„По време на разработването на проекта бяха проучени няколко площадки за изграждане на съоръжението. Резултатите показаха, че съвременните технологични решения в сектора на енергийното оползотворяване на отпадъци, гарантират опазването на човешкото здраве и околната среда. Това се доказва и от наличието на такива инсталации в централните части на по-големите градове в Европа, като голям брой от тези градове печелят призовете за „най-добри градове за живеене“ и „най-зелен град“, обясни Йоана Христова. „Икономическият аспект на въпроса за избора на площадката на ТЕЦ-София, се обосновава от обстоятелството, че тя е добре обезпечена инфраструктурно и има възможност да пренасочва товари към останалите топлоснабдени части на града. Оценка на площадката на ТЕЦ-София беше направена и по време на процедурата по ОВОС на проекта. Оценката показа, че не са налице предпоставки за влошаване на екологичната обстановка, а напротив – при пускането в действие на инсталацията за РДФ се очаква намаляване на отделяни нива на емисии от  CO, CO2, NOx и като цяло на ФПЧ от съоръженията на „Топлофикация“, добави зам.-кметът на София.

Методи Лалов сподели, че: „Ние сме против този проект, в която и да било част на София, защото той е незащитим от финансова, техническа и екологична гледна точка. На която и площадка да бъде построен, това няма да промени факта, че съоръжението заплашва да ни докара финансови загуби, екологичен риск и дори наказателна процедура за неспазени ангажименти към ЕС за кръговата икономика. Затова ЕК и ЕИБ спряха финансирането на подобни съоръжения от 2020 г. Софийският проект явно ще се опита да мине между капките на цената на сериозни цифрови стъкмистики, които се пазят в тайна от обществото, въпреки двете съдебни решения да бъдат разсекретени“.

Лалов коментира и избора  на мястото. „Освен всичко друго, мястото на инсинератора зад Централна гара е кръст върху намеренията за балансирано развитие на града и социализиране на изоставащата северна половина на София. Всички концепции за тази част на града залагат на отваряне към центъра, оживени обществени пространства, нови административни и търговски сгради, музейни и спортни зали. Как се връзват тези намерения с 80-метров индустриален комин – разпръсквач на 13 тона ФПЧ годишно, кервани от самосвали с отпадъци в едната посока, шлака и филтърна пепел в другата?“, попита председателят на ДБ.

В РДФ-горивото какви отпадъци ще влизат?

„За производството на RDF-горивото се използват само предварително третирани битови отпадъци, от които са извадени рециклируемите материали, хлор-съдържащите и други опасни материали. Системата за пречистване на изгорелите газове е 4-степенна и е от най-ново поколение, което гарантира, че нивата на изпусканите вещества по никакъв начин няма да оказват негативно влияние върху околната среда и човешкото здраве. Само в Европа са изградени и функционират над 450 подобни инсталации предимно в големите градове“, обясни Йоана Христова.

Метони Лалов е на мнение, че: „На хартия трябва да се изгаря РДФ-гориво, произведено в Завода за механично и биологично третиране на отпадъците, с. Яна, където се изсипват в момента сметосъбиращите камиони. Реално там последните години се произвеждат 50-60 000 тона РДФ, а капацитетът на инсинератора ще е за 180 000 тона годишно. Практиката показва, че горят ли се някъде отпадъци, то такива бързо се намират. Вие видяхте, че с едно „временно разрешително за паралелно изгаряне“ в 2-3 български въглищни ТЕЦ-а цяла България се задръсти с боклук от чужбина, дори населени места, отдалечени на стотици километри. Не намираме за случаен факта, че „Топлофикация София“ ЕАД беше узурпирано от бивши служители на основния играч в този бизнес“.

Какво влияние ще окаже изгарянето на РДФ-горивото върху фините прахови частици в София, с оглед на географските й особености, с чести мъгли и температурни инверсии?

„Това е залегнало още на документално ниво в доклада за ОВОС, с който се допускат нови 12,8 т. ФПЧ годишно. Това казват документите. Интерпретацията, че така ще се заместят някакви настоящи ФПЧ от изгарянето на природен газ нямат никаква документална стойност, а от научна гледна точка звучат като шарлатанство“, твърди Методи Лалов.

От своя страна Йоана Христова разказа, че: „Експлоатацията на инсталация няма да има негативен ефект върху чистотата на атмосферния въздух в столицата. Тя ще поеме базовия товар от работещите инсталации на "Топлофикация София". По този начин кумулативно емисиите от ТЕЦ-а ще намалеят - само за ФПЧ намалението е 6,2 т.годишно". 

„Предвидено е на необходимите пречиствателни съоръжения за димните газове да бъдат монтирани ръкавни филтри за отстраняване на фините прахови частици, скрубер за тяхното до пречистване и система от филтри с активен въглен. Ще бъде използвана т.нар. полусуха обработка на димен газ със скрубер след кондензация и DeNOX система в края на пещната камера. Тази технология за оползотворяване на RDF  е позната и изпитана, а системата за прочистване на димните газове е широкоразпространена в цяла Европа“, обясни Христова.

„Изпълнението на проекта е насочено към намаляване на вредното въздействие от отпадъците върху човешкото здраве и околната среда и оползотворяването им за получаване на топлинна енергия със съпътстващо производство на електрическа енергия по високоефективен комбиниран способ, която да бъде на достъпни цени“, изтъкна Йоана Христова. „В инсинератора ще бъдат оползотворявани термично 160 000-180 000 тона RDF годишно. Производствена мощност - 55 MWt топлинна енергия и 19 MWe електрическа енергия, като ще бъде осигурена електроенергия за нуждите на 30 000 домакинства и топлоенергия за нуждите на 40 000 домакинства или общо около 70 000 домакинства“, допълни тя.

Оправдана ли е тази инвестиция?

„От енергийна гледна точка инсинераторите са най-лошата инвестиция, която пазарът познава“, смятат от  „Демократична България“. „Огромни първоначални вложения, 4 пъти по-високи от единица мощност на природен газ. Още по-големи оперативни разходи за пречистването на пълния букет отрови, депониране на шлака и диоксинови пепели. Няма инсинератор в света, който да се издържа само от добитата енергия, без да събира такса за изгорен отпадък. Софийският проект струва 310 милиона, а при най-добри прогнози, които ние оспорваме, ще замести 10% от сегашното потребление. Вместо София да инвестира в когенерации с 95% КПД, ние си хабим средствата да горим отпадъци. В същото време ТЕЦ-Варна минава на природен газ и с отпадъчната топлина ще подгрява Варненското езеро. Това е управленската продукция, която получаваме в момента“, допълни Лалов.

„По-голямата част от финансирането за реализацията на проекта е под формата на безвъзмездна помощ, а именно - 90 милиона евро ще бъдат предоставени от ЕС. Останалата част - 67 милиона евро, са от собствено финансиране, осигурено чрез дългосрочен - 24-годишен, нисколихвен заем от Европейската инвестиционна банка“, уточни Христова.  „В своята оценка Европейската комисия изтъкна, че с комбинираното производство на електрическа енергия в сравнение с разделното производство на електроенергия и топлинна енергия, изпълнява критериите за високоефективно производство, определени в Директивата за енергийната ефективност. Реализацията на проекта ще доведе и до редица ползи от общ интерес, свързани с постигането на европейски, национални и общински цели по отношение на диверсификацията на горивата и намаляването на зависимостта от доставките на природен газ, енергийната ефективност и намаляването на емисиите на парникови газове, устойчив растеж, реализация на йерархията при управлението на отпадъците“, каза още зам.-кметът на столицата.

„Чрез изпълнението на проекта ще се намали с над 10% общата консумация на природен газ  от „Топлофикация София“ и ще се постигне диверсификация на горивото. Методът за оползотворяване на енергия, конструкцията на котела и използването на утилизатор на топлината от кондензацията на димни газове осигуряват високоефективно комбинирано производство на енергия. 127 000 MWh топлинна енергия повече ще се произвежда в ТЕЦ „София“ чрез когенерация, вместо чрез котли за отопление, което от своя страна води до намаляване на внесения природен газ с приблизително 600 000 MWh. Страните, постигащи най-високи стойности по отношение на достигнати цели за рециклиране на отпадъци до и над 65% , са страните с най-голям брой изградени и действащи инсталации за оползотворяване на отпадъци чрез изгаряне“, посочи Йоана Христова и даде като примери Дания с 26 инсталации тип WtE с изгаряне на битови и промишлени отпадъци , Швеция - 34 , Великобритания - 46 , Германия - 121 , Франция  -126 , Швейцария – 30 , Белгия- 18, Австрия – 11 и Холандия с 12 инсталации. 

Добави коментар

Моля попълнете вашето име.
Top Novini logo Моля изчакайте, вашият коментар се публикува
Send successful Вашият коментар беше успешно публикуван.

Реклама